Những phần cơ bản trong một luận văn

  LaTeX

Những phần cơ bản trong một luận văn

 • Trang bìa: Nên có bố cục cân đối và đơn giản. Nội dung gồm những thông tin sau
  • Tên trường/cơ quan: có thêm logo càng đẹp
  • Tên đề tài: đối với những tên dài thì nên ngắt dòng hợp lí
  • Lĩnh vực nghiên cứu
  • Mã số
  • Ngưòi thực hiện
  • Người hưóng dẫn
  • Nhà tài trợ
  • Nơi thực hiện, tháng, năm
  • Ví dụ
 • Abstract: Tóm lược nội dung chính nhất. Cuối trang Abstract thường có phần Keywords ghi những từ khóa liên quan đến đề tài. Abstract không nên dài quá 1 trang. Ví dụ

 • Acknowledgements: Tiếng Việt là Lời cảm ơn. Phần này cũng không nên dài quá 1 trang. Ví dụ

 • Table of contents: Phần mục lục. Trong LaTeX chỉ cần dùng một câu lệnh đơn giản là \tableofcontents. Có nên liệt kê phần “Mục lục” ở trong mục lục không? Cái này tùy quan điểm mỗi người. Có người nói nó là một phần của tài liệu, cho nên nó phải được liệt kê trong Mục lục. Ngưòi khác lại cho rằng Mục lục là để tra cứu nội dung, nếu bạn đang dùng tới Mục lục thì tức là bạn đã biết Mục lục nằm chỗ nào rồi, cho nên không cần liệt kê nó vô. Một số phần như Abstract, Acknowledgements có thể được đưa vào Mục lục hoặc không. Theo xu hướng hiện đại thì Mục lục nằm ở đầu tài liệu, thay vì ở cuối như thường thấy trong các sách cũ Ví dụ

 • Nội dung chính: Được phân cấp như sau
  • Part I: thông thường luận văn chỉ có Chapter mà không có Part.
   • Chapter 1: Có người thích đánh số bằng chữ số La Mã
    • Section 1.1
     • Subsection 1.1.1
     • Subsection 1.1.2
  • Appendices: Phụ lục nếu có. Về cơ bản nó được trình bày như Chapter hoặc Section nhưng thường được đánh số theo A, B, C,… Ví dụ
 • Bibliography: Tài liệu tham khảo. Liệt kê những tài liệu tham khảo chính của luận văn/sách Ví dụ

 • References: Tài liệu trích dẫn. Có người xem phần này và phần Bibliogrphy là một. Tuy nhiên phần này nên được hiểu là nơi liệt kê các tài liệu mà nội dung của nó đưọc nhắc đến trong luận văn. Tài liệu trích dẫn phải đưọc liệt kê theo quy ước. Thông thường sẽ có thứ tự như sau
  • Sách: Tên tác giả, tên sách, trang trích dẫn, nhà xuất bản, năm xuất bản. Ví dụ
  • Bài báo: Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, quyển, trang trích dẫn, nhà xuất bản, năm xuất bản. Ví dụ
 • Notation: Có thể đưa lên trước Nội dung chính. Liệt kê tất cả những ký hiệu toán dùng trong tài liệu và ý nghĩa của nó.

 • List of figures: Có thể đưa lên trước Nội dung chính. Danh sách hình ảnh, biểu đồ,… trong luận văn. Ví dụ

 • List of tables: Có thể đưa lên trước Nội dung chính. Danh sách bảng trong luận văn. Ví dụ

 • Index: Chỉ mục. Thường dùng cho sách. Liệt kê tất cả các chỉ mục trong tài liệu, rất hữu ích để tra cứu những khái niệm, định nghĩa, công thức. Ví dụ

Những phần ở trên là những phần cơ bản trong một luận văn. Cách trình bày của mỗi phần tùy thuộc vào thẩm mỹ của mỗi tác giả, nhưng nói chung không dao động nhiều.

Phần quan trọng nhất là phần Nội dung chính. Trong đó có rất nhiều vấn đề cần lưu ý và làm chủ để văn bản được thống nhất:

 • Cách căn lề văn bản, Đánh số trang
 • Cách phân cấp trong việc đánh số Chapter, Section, Subsection
 • Cách đánh số phương trình, bảng biểu, figures theo Chapter/Section,…
 • Cách chèn Figures, chèn sub-Figures, co dãn, caption
 • Cách căn lề Figures, chọn vị trí Figures

Một số ví dụ

Sau đây là một số ví dụ cho từng phần của luận văn. Những ví dụ này được lấy từ nhiều luận văn khác nhau của các sinh viên master toán. Riêng phần IndexReferences được lấy từ sách.

Trang bìa

Mau bia luan van Mau bia luan van


Mau bia luan van Mau bia luan van


Mau bia luan van Mau bia luan van

Trở lại


Abstract

Nhung phan co ban cua luan van Nhung phan co ban cua luan van


Nhung phan co ban cua luan van Nhung phan co ban cua luan van

Trở lại


Mục lục

Nhung phan co ban cua luan van Nhung phan co ban cua luan van


Nhung phan co ban cua luan van Nhung phan co ban cua luan van

Trở lại


Lời cảm ơn

Nhung phan co ban cua luan van Nhung phan co ban cua luan van


Nhung phan co ban cua luan van Nhung phan co ban cua luan van

Trở lại


Nội dung chính

Nhung phan co ban cua luan van Nhung phan co ban cua luan van


Nhung phan co ban cua luan van Nhung phan co ban cua luan van

Trở lại


Phụ lục

Nhung phan co ban cua luan van Nhung phan co ban cua luan van

Trở lại


Tài liệu tham khảo

Nhung phan co ban cua luan van Nhung phan co ban cua luan van

Trở lại


Tài liệu trích dẫn

Nhung phan co ban cua luan van Nhung phan co ban cua luan van

Trở lại


List of figures

Nhung phan co ban cua luan van Nhung phan co ban cua luan van

Trở lại


Index

Nhung phan co ban cua luan van Nhung phan co ban cua luan van

Trở lại